Pravidlá opakovaných platieb

S týmito pravidlami opakovaných platieb je zákazník zoznámený v objednávke služby, popr. v e-maili s faktúrou za zakúpenú službu.
Zaplatením služby platobnou kartou dáva zákazník súhlas k autorizácii použitej karty pre automatické strhávanie platieb za objednané služby v následujúcich obdobiach.
Súhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu čerpanej služby, alebo pokiaľ nedôjde k ukončeniu opakovaných platieb na žiadosť zákazníka.
Automaticky strhávaná čiastka a perioda opakovaných platieb zodpovedá cene a obdobiu zakúpenej služby. Dôjde ku zmene parametrov služby (napr. typ tarifu a jeho obdobia), budú odpovedajúcim spôsobom automaticky zmenené tiež parametry opakovaných platieb (cena služby a perioda platby).

Zákazník súhlasí s tým, aby platobná karta autorizovaná pre opakované platby bola použitá tiež pre úhradu doplatkových faktúr v prípade, že v jeho účte FAPI dôjde k prekročeniu zakúpeného tarifu.
7 dní pred každým automatickým strhnutím platby z karty bude zákazník e-mailom informovaný o objednanej službe, jej cene a termínu strhnutia platby. Súčásťou e-mailu bude faktúra za objednanú službu.
Po každom automatickom strhnutí platby bude zákazník o prevedenej platbe informovaný e-mailom, ktorého súčasťou bude zaplatená faktúra za zakúpenú službu.

V prípade neúspešného strhnutia platby z karty bude zákazníkovi zaslaný e-mail o tom, že platba neprebehla, a pokyny, ako v tejto situácii postupovať. Taktiež ako uhradiť faktúru iným spôsobom, aby nedošlo k neočakávanému obmedzeniu služby.
Zákazník môže pre opakované platby autorizovať inú platobnú kartu, než, ktorá bola používaná do tej doby (napr. v situácii, kedy dôjde k expirácii karty). To sa stane tak, že vystavenú faktúru zaplatí inou platobnou kartou ešte pred automatickým strhnutím platby z pôvodnej karty. Karta použitá pri tejto platbe bude autorizovaná pre opakované platby miesto pôvodnej karty.
Zákazník môže opakované platby kedykoľvek ukončiť, a to kontaktovaním Natálie Grünwald (e-mailom na adrese info@nataliagruenwald.sk, alebo telefonicky na čísle +421 908 816 682).
Opakované platby sú technicky zabezpečované platobnou bránou spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Všetky platobné údaje sú spracovávané pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.