fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

 
 
o poskytovaní služieb v oblastiach konzultácií, kurzov, školení, seminárov, tréningov, prednášok, osobného koučingu a workshopov a o predaji elektronických kníh a publikácií.

Vymedzenie pojmov

Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.nataliagruenwald.sk je spoločnosť Be Iconic s.r.o., IČ: 51162229, DIČ: 2120611438, IČ DPH: SK2120611438, so sídlom Neresnická cesta 253/12, Zvolen 960 01, Slovenská republika

Dodávateľom služieb ponúkaných na internetovej stránke www.nataliagruenwald.sk je je spoločnosť Be Iconic s.r.o., IČ: 51162229, DIČ: 2120611438, IČ DPH: SK2120611438, so sídlom Neresnická cesta 253/12, Zvolen 960 01, Slovenská republika

Kupujúcim, respektíve objednávajúcim (objednávateľom) je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránky www.nataliagruenwald.sk vytvoril objednávku alebo registráciu. Službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach www.nataliagruenwald.sk 

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania alebo registrácie na webovej stránke www.nataliagruenwald.sk  výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového alebo registračného formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.nataliagruenwald.sk , e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

 

Predmet a uzavretie zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie služieb -  osobných/online stretnutí formou konzultácií, kurzov, školení, seminárov, tréningov, prednášok, osobného koučingu a workshopov v oblasti osobnostného rozvoja/ business mentoringu a predaj elektronických kníh a publikácií.

Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne kupujúcemu služby v dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

 

Objednávka a registrácia

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania či registrácie na webovej stránke www.nataliagruenwald.sk výberom produktov kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednanú službu. Prihlásenia sú realizované podľa poradia. Prihlášky, prevody, prípadne storná budú prijaté jedine písomne (pošta, fax, email). Každá prihláška sa považuje za záväznú.

Po odoslaní objednávky je objednávateľovi vystavená a doručená faktúra. Faktúra je odoslaná na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

 

Cena

Sme plátcom DPH. Všetky uvádzané ceny na webovej stránke www.nataliagruenwald.sk sú konečné. Kupujúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www.nataliagruenwald.sk v momente vykonania nákupu či registrácie.

 

Platobné podmienky a možnosti platby

Kupujúci po vyplnení objednávky či registrácie je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za produkty je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

– platba prevodom na bankový účet (číslo bankového účtu bude poskytnuté vo faktúre),

– okamžitá platba prostredníctvom platobnej brány Stripe.

 

Opakované platby 
 
Nebaví vás sledovať nové prichádzajúce faktúry a stále dookola vyplňovať platobné údaje pri ich úhrade? S opakovanými platbami už nemusíte.
Ušetríte si zbytočnú administratívu a vyhnete sa chybám pri zadávaní platobných údajov. Vaše členstvo v Biznis clube bude stále funkčné a nemusíte si sledovať expiráciu tarifu. Opakované platby Vás naviac k ničomu nezaväzujú, môžete ich kedykoľvek ukončiť.

ZÁKLADNÉ POJMY

Predajca je spoločnosť Be Iconic s.r.o., IČ: 51162229, DIČ: 2120611438, IČ DPH: SK2120611438, so sídlom Neresnická cesta 253/12, Zvolen 960 01, Slovenská republika
Zákazníkom je osoba čerpajúca služby dodávané predajcom.
Službou je predplatené pre Klub Bojový plán (v cene uvedené v objednávkovom formulári, alebo na vystavenej faktúre).
Opakovanými platbami rozumieme platby za služby automaticky strhávané z platobnej karty zákazníka.

PRAVIDLA OPAKOVANÝCH PLATIEB 

S týmito pravidlami opakovaných platieb je zákazník zoznámený v objednávke služby, popr. v e-maili s faktúrou za zakúpenú službu.
Zaplatením služby platobnou kartou dáva zákazník súhlas k autorizácii použitej karty pre automatické strhávanie platieb za objednané služby v následujúcich obdobiach.
Súhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu čerpanej služby, alebo pokiaľ nedôjde k ukončeniu opakovaných platieb na žiadosť zákazníka.
Automaticky strhávaná čiastka a perioda opakovaných platieb zodpovedá cene a obdobiu zakúpenej služby. Dôjde ku zmene parametrov služby (napr. typ tarifu a jeho obdobia), budú odpovedajúcim spôsobom automaticky zmenené tiež parametry opakovaných platieb (cena služby a perioda platby).

Zákazník súhlasí s tým, aby platobná karta autorizovaná pre opakované platby bola použitá tiež pre úhradu doplatkových faktúr v prípade, že v jeho účte FAPI dôjde k prekročeniu zakúpeného tarifu.
7 dní pred každým automatickým strhnutím platby z karty bude zákazník e-mailom informovaný o objednanej službe, jej cene a termínu strhnutia platby. Súčásťou e-mailu bude faktúra za objednanú službu.
Po každom automatickom strhnutí platby bude zákazník o prevedenej platbe informovaný e-mailom, ktorého súčasťou bude zaplatená faktúra za zakúpenú službu.

V prípade neúspešného strhnutia platby z karty bude zákazníkovi zaslaný e-mail o tom, že platba neprebehla, a pokyny, ako v tejto situácii postupovať. Taktiež ako uhradiť faktúru iným spôsobom, aby nedošlo k neočakávanému obmedzeniu služby.
Zákazník môže pre opakované platby autorizovať inú platobnú kartu, než, ktorá bola používaná do tej doby (napr. v situácii, kedy dôjde k expirácii karty). To sa stane tak, že vystavenú faktúru zaplatí inou platobnou kartou ešte pred automatickým strhnutím platby z pôvodnej karty. Karta použitá pri tejto platbe bude autorizovaná pre opakované platby miesto pôvodnej karty.
Zákazník môže opakované platby kedykoľvek ukončiť, a to kontaktovaním spoločnosti/ predajcu (e-mailom na adrese natalia@nataliagruenwald.sk, alebo telefonicky na čísle +421 908 816 682).
Opakované platby sú technicky zabezpečované platobnou bránou spoločnosti Stripe, ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Všetky platobné údaje sú spracovávané pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti Stripe.
 

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby - uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim. V prípade, ak je predmetom predaja elektronická kniha alebo iná publikácia, je predávajúci povinný dodať tento objednaný produkt elektronicky na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári kupujúcim a to hneď po pripísaní peňazí na účet predávajúceho. Za miesto plnenia služby sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

 

Zmeny v programe kurzu, školenia, seminára, tréningu

Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny v programe. K takýmto zmenám patrí napríklad aj realizácia poskytovanej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.

 

Autorské práva

Odberateľ berie na vedomie, že dodávané produkty sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti Be Iconic s.r.o.  Zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. spôsobom.

 

Právo odberateľa odstúpiť od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Objednávateľ má, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: natalia@nataliagruenwald.sk vyhlásením, že objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Objednávateľovi bude vrátená zaplatená suma najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na jeho bankový účet.

 

Reklamácia

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: natalia@nataliagruenwald.sk a to do 14 dní do dňa dodania služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

 

Náhrada škody pri neprevzatí služby

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti  Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

Storno podmienky

Otvorené kurzy, školenia, semináre, tréningy, workshopy (ďalej len aktivita) je možné stornovať za nasledovných podmienok:

Do 4 týždňov pred začiatkom aktivity je storno možné bez poplatku. Pri stornovaní v čase od 4 týždňov pred začiatkom aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 %, od 1 týždňa pred začiatkom  aktivity 100 % z účastníckeho poplatku. Storná sa musia realizovať písomne bez výnimky. Náhradní účastníci môžu byť menovaní kedykoľvek.

 

Konzultácie/Osobný koučing :

Konzultačné/Koučingové služby môžu byť bez poplatku zrušené alebo presunuté do 1 dňa pred termínom. Pri zrušení koučingového sedenia v deň termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %.

 

 Záručné podmienky

Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

 

Spoločnosť Be Iconic s.r.o. nie je zodpovedná za Vaše výsledky a Vašu schopnosť zarábať peniaze a tvoriť svoj biznis s jej nápadmi, informáciami, nástroji či stratégiami.

Nič na tejto a našich ďalšich stránkach vratáne obsahu mentoringov, či kurzov a osnov, negarantuje výsledky a budúce zárobky. Neponúkame žiadnu právnu, zdravotnú, daňovú, či akúkoľvek inú profesionálnu radu. Akékoľvek finančné čísla zmienené na tejto  a ďalšich stránkach ilustrujú koncepty a nemali by byť považované za priemerne dosiahnutý zárobok u Vás, zárobok či sľuby k súčasným a budúcim výsledkom. Vždy všetko konzultujte so svojím účtovníkom, právnikom alebo iným profesionálnym poradcom, predtým, než zareaguješ na tieto či akékoľvek iné informácie, ktoré vedú k zmene životného štýlu, biznisu či financií. Vy sami ste zodpovední za Vaše rozhodnutia, konania a výsledky vo svojom živote a akoukoľvek aktivitou na našich stránkach súhlasíš s tým, že nie sme zodpovední za Vaše rozhodnutia, konania, výsledky a to nikdy, za žiadnych okolností.

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

 

 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.nataliagruenwald.sk.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.8.2021

 

V Piešťanoch dňa 30.8.2021

Be Iconic s.r.o.